Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych z miejscowości Jabłonkowow, Próchnowo i Orle w Gminie Mirosławiec

Ogłoszenie nr 573638-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu: Wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych z miejscowości Jabłonkowo, Próchnowo i Orle w Gminie Mirosławiec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, krajowy numer identyfikacyjny 57010656000000, ul. Wolności 37 , 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 2595501, , e-mail zecwikmiroslawiec@wp.pl, , faks 67 2595501.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.miroslawiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Przedsiębiorstwo komunalne

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.bip.miroslawiec.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu ul. Spacerowa, 78-650 Mirosławiec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych z miejscowości Jabłonkowo, Próchnowo i Orle w Gminie Mirosławiec
Numer referencyjny: ZP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych z miejscowości Jabłonkowo, Próchnowo, Orle w Gminie Mirosławiec. Ścieki będą przewożone z punktów zlewnych do oczyszczalni ścieków w Mirosławcu. Przewidywane roczne ilości ścieków w miejscowościach :
- Jabłonkowo – 3854 m³ - Próchnowo – 4531 m³ - Orle – 2195 m³ Łączna ilość ścieków w ciągu roku – 10.580 m³ Średnia miesięczna ilość ścieków – 882 m³ Średnia dobowa ilość ścieków wynosi ok. 29 m³ W poszczególnych miejscowościach ścieki są gromadzone w zbiornikach betonowych ( punktach zlewnych ) o pojemnościach : - Jabłonkowo – 2 zbiorniki o łącznej pojemności 99,6 m³ - Próchnowo – 3 zbiorniki o łącznej pojemności 144 m³ - Orle – 1 zbiornik o pojemności 48 m³ Zbiorniki są wyposażone w system monitoringu poziomu ścieków. Transport od punktów zlewnych do oczyszczalni ścieków w Mirosławcu w jedną stronę : - Jabłonkowo – 12 km - Próchnowo – 12 km - Orle – 6 km

II.5) Główny kod CPV: 90410000-4
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w wysokości ok. 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonywanie usług może być realizowane przez przedsiębiorcę prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012, poz. 299),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie określa się
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować : dd) min. dwoma pojazdami asenizacyjnymi o pojemności zbiornika min. 10 m³ :
- spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), - zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu oraz posiadającymi aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, stosownie do wymagań przepisów o ruchu drogowym, - oznakowanymi w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi, - zapewniającymi odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, - kierowcami posiadającymi wymagane dla tych pojazdów uprawnieniami i obsługą, - zabezpieczonymi przed dostępem osób trzecich. ee) bazą transportową, zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych, umożliwiającą: - parkowanie pojazdu asenizacyjnego na terenie utwardzonym, - mycie i dezynfekcja pojazdów, - utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pojazdów, przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu posiadanych narzędzi, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że : 1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składają się : 1) Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców). 5) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 6) Wypełniony załącznik Nr 8 – Oświadczenie wykonawcy dot. RODO 7) Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1, 2 i 3. 8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art 144 ustawy Pzp zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych ). 3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

                                                                                                                                                                                       /-/ Dyrektor ZECWIK Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 500136604-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.

Mirosławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 573638-N-2018
Data: 15/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, Krajowy numer identyfikacyjny 57010656000000, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 2595501, e-mail zecwikmiroslawiec@wp.pl, faks 67 2595501.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zecwik.miroslawiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, krajowy numer identyfikacyjny 57010656000000, ul. Wolności 37 , 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 2595501, , e-mail zecwikmiroslawiec@wp.pl, , faks 67 2595501. Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.miroslawiec.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, krajowy numer identyfikacyjny 57010656000000, ul. Wolności 37 , 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 2595501, , e-mail zecwikmiroslawiec@wp.pl, , faks 67 2595501. Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.zecwik.miroslawiec.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych z miejscowości Jabłonkowo, Próchnowo, Orle w Gminie Mirosławiec. Ścieki będą przewożone z punktów zlewnych do oczyszczalni ścieków w Mirosławcu. Przewidywane roczne ilości ścieków w miejscowościach : Jabłonkowo – 3854 m³ Próchnowo – 4531 m³ Orle – 2195 m³ Łączna ilość ścieków w ciągu roku – 10.580 m³ Średnia miesięczna ilość ścieków – 882 m³ Średnia dobowa ilość ścieków wynosi ok. 29 m³ W poszczególnych miejscowościach ścieki są gromadzone w zbiornikach betonowych ( punktach zlewnych ) o pojemnościach : Jabłonkowo – 2 zbiorniki o łącznej pojemności 99,6 m³ Próchnowo – 3 zbiorniki o łącznej pojemności 144 m³ Orle – 1 zbiornik o pojemności 48 m³ Zbiorniki są wyposażone w system monitoringu poziomu ścieków. Transport od punktów zlewnych do oczyszczalni ścieków w Mirosławcu w jedną stronę : Jabłonkowo – 12 km Próchnowo – 12 km Orle – 6 km
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych z miejscowości Jabłonkowo, Próchnowo, Orle w Gminie Mirosławiec. Ścieki będą przewożone z punktów zlewnych do oczyszczalni ścieków w Mirosławcu. Przewidywane roczne ilości ścieków w miejscowościach : Jabłonkowo – 3854 m³ Próchnowo – 4531 m³ Orle – 2195 m³ Łączna ilość ścieków w ciągu roku – 10.580 m³ Średnia miesięczna ilość ścieków – 882 m³ Średnia dobowa ilość ścieków wynosi ok. 29 m³ W poszczególnych miejscowościach ścieki są gromadzone w zbiornikach metalowych karbowanych powlekanych powłoką z tworzywa sztucznego ( punktach zlewnych ) o pojemnościach : Jabłonkowo – 2 zbiorniki o łącznej pojemności: 99,6 m³ Próchnowo – 3 zbiorniki o łącznej pojemności 149,79 m³ Orle – 1 zbiornik o pojemności 49,85 m³ Zbiorniki są wyposażone w system monitoringu poziomu ścieków. Transport od punktów zlewnych do oczyszczalni ścieków w Mirosławcu w jedną stronę : Jabłonkowo – 12 km Próchnowo – 12 km Orle – 6 km

 

                                                                                                                                                                                                               /-/ Dyrektor ZECWIK Sp. z o.o.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 577KB) 2018-06-15 12:24:01 577KB 461 razy
2 Ogloszenie o zmianie ogloszenia I.pdf (PDF, 377KB) 2018-06-15 12:24:14 377KB 416 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-15 12:24:30 1.4MB 25 razy
2 Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-15 12:24:41 59.KB 23 razy
3 Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu.doc (DOC, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-15 12:24:53 60.KB 21 razy
4 Zalacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (DOC, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-15 12:25:04 38.KB 17 razy
5 Zalacznik nr 3a - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiot trzeci.doc (DOC, 37KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-15 12:25:17 37KB 16 razy
6 Zalacznik nr 4 - zobowiazanie podmiotu trzeciego.doc (DOC, 39KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-15 12:25:28 39KB 18 razy
7 Zalacznik nr 5 - wzor umowy.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-15 12:25:40 1.0MB 404 razy
8 Zalacznik nr 6 - wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-15 12:25:52 33.KB 19 razy
9 Zalacznik nr 7 - oswiadczenie dot. wykazu osob.doc (DOC, 39KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-15 12:26:04 39KB 21 razy
10 Zalacznik nr 8 - oswiadczenie dot. RODO.doc (DOC, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-06-15 12:26:16 28.KB 21 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 792KB) 2018-06-25 14:25:13 792KB 376 razy
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie postepowania.pdf (PDF, 795KB) 2018-06-27 08:36:11 795KB 323 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Roman Stefaniak 15-06-2018 12:24:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Stefaniak 15-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Roman Stefaniak 27-06-2018 08:36:11