Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo

Mirosławiec: Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo
Numer ogłoszenia: 217331 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 67 2595501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zecwik.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i budowę dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne dla miejscowości Jabłonkowo, gmina Mirosławiec, w szczególności wykonania robót budowlanych w zakresie: a) organizacja placu budowy b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC_T DN 200 x 5.9 i PVC_T DN 160 x 4,7 o długości około 965,32 m; c) budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC_T DN 200 x 5.9 i PVC_T DN 160 x 4,7 o długości około 172,20 m; d) budowy dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne o poj. łącznej 99,6 m3 (każdy zbiornik o poj. 49,80 m3), wyposażonych w system monitoringu poziomu ścieków; e) wykonanie przewiertów DN 400 - 10 szt. o łącznej długości ok. 61 m; f) wykonanie przewiertów DN 300 - 4 szt. o łącznej długości ok. 20 m; g) wykonanie robót drogowych rozbiórkowych; h) przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne związane z budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej; i) budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi i kanalizacyjnymi; j) podłączenie budynków mieszkalnych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej; k) wykonanie robót drogowych związanych z wykonaniem nowych nawierzchni drogowych i chodnikowych; l) dostaw i montaż zbiorników bezodpływowych na sieci sanitarne; m) wykonanie zagospodarowania terenu montażu zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne, w tym wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową, nasadzenia; n) wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i badań w tym min. próby wodnej szczelności kanałów rurowych; o) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; uporządkowanie terenu robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.12.00-7, 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 03.11.2014r. do godziny 11:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna: pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie: wodociągu, sieci kanalizacyjnej lub zbiornika bezodpływowego o wartości robót nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 21.3.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 21.3.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 21.3.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność realizacji zamówień dodatkowych, c) potrzeba realizacji zamówień uzupełniających, d) konieczność realizacji zamówień zamiennych. 21.3.1.3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 21.3.1.4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 21.3.1.1. - 21.3.1.3. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 21.3.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 21.3.2.1. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. Każda z powyższych zmian może być powiązana z obniżeniem jak i zwiększeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w formie pisemnej przez Strony umowy. 21.3.3. Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, c) niezbędne zmiany umowy konieczne do wprowadzenia z uwagi na kolizję z nieprzewidywanymi, nieplanowanymi na dzień zawarcia umowy a niezbędnymi do wykonania pracami prowadzonymi przez inne podmioty. d) Zmiana podwykonawcy po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. 21.4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 21.5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.zecwik.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Wolności 37; 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Wolności 37; 78 - 650 Mirosławiec (biuro spółki obok posterunku Policji).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Mirosławiec: Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo
Numer ogłoszenia: 249639 – 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217331 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 67 2595501.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i budowę dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne dla miejscowości Jabłonkowo, gmina Mirosławiec, w szczególności wykonania robót budowlanych w zakresie: a) organizacja placu budowy b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC_T DN 200 x 5.9 i PVC_T DN 160 x 4,7 o długości około 965,32 m; c) budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC_T DN 200 x 5.9 i PVC_T DN 160 x 4,7 o długości około 172,20 m; d) budowy dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne o poj. łącznej 99,6 m3 (każdy zbiornik o poj. 49,80 m3), wyposażonych w system monitoringu poziomu ścieków; e) wykonanie przewiertów DN 400 - 10 szt. o łącznej długości ok. 61 m; f) wykonanie przewiertów DN 300 - 4 szt. o łącznej długości ok. 20 m; g) wykonanie robót drogowych rozbiórkowych; h) przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne związane z budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej; i) budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi i kanalizacyjnymi; j) podłączenie budynków mieszkalnych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej; k) wykonanie robót drogowych związanych z wykonaniem nowych nawierzchni drogowych i chodnikowych; l) dostaw i montaż zbiorników bezodpływowych na sieci sanitarne; m) wykonanie zagospodarowania terenu montażu zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne, w tym wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową, nasadzenia; n) wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i badań w tym min. próby wodnej szczelności kanałów rurowych; o) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; uporządkowanie terenu robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.12.00-7, 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych, Andrzej Gostołek, ul. Rybacka 2, 78-630 Człopa, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 554101,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 571950,00
 • Oferta z najniższą ceną: 571950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 848898,49
 • Waluta: PLN.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie BIP.pdf (PDF, 1.0MB) 2014-10-15 11:27:07 1.0MB 774 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 5.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:27:51 5.0MB 176 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc (DOC, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:28:10 49.KB 130 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:28:25 34KB 97 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:28:36 31.KB 114 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 44KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:28:48 44KB 119 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - wykaz najwazniejszych robot.doc (DOC, 36KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:29:01 36KB 118 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:29:14 35KB 115 razy
8 Zalacznik nr 6a do SIWZ - oswiadczenie o posiadaniu uprawnien.doc (DOC, 38KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:29:27 38KB 117 razy
9 Zalacznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiazania podmiotu trzeciego.doc (DOC, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:29:41 36.KB 97 razy
10 Zalacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:30:03 1.8MB 171 razy
11 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy.PDF (PDF, 6.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:31:47 6.0MB 882 razy
12 Zalacznik nr 10 do SIWZ - STWiORB.pdf (PDF, 959KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:32:37 959KB 239 razy
13 Zalacznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-15 11:33:00 1.5MB 346 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Udzielenie odpowiedzi na zapytania I.pdf (PDF, 677KB) 2014-10-22 08:21:12 677KB 940 razy
2 Udzielenie odpowiedzi na zapytania II.pdf (PDF, 295KB) 2014-10-28 12:00:22 295KB 740 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 230KB) 2014-11-21 11:48:55 230KB 697 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Roman Stefaniak 15-10-2014 11:27:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Stefaniak 15-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Roman Stefaniak 02-12-2014 13:52:32