Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Mirosławcu

Mirosławiec: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu

Numer ogłoszenia: 234839 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 67 2595501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 219,59 MWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz oferty 2. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 3.pełnomocnictwo

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a. zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym. Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym. b. zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku do Umowy. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia obiektu przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy. c. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wynikać może ze zmiany ceny jednostkowej za 1 MWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym oraz ze zmiany wielkości poboru energii. d. zmiany terminu dostaw energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://miroslawiec-zecwik.bip2.alfatv.pl/admin.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec w biurze Spółki obok posterunku Policji.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec w biurze Spółki obok posterunku Policji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 235831 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:234839 - 2012 data 07.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, fax. 67 2595501.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 219,59 MWh (+/-15%) w okresie od dnia 01.01.2013r. do 30.06.2013r..
 • W ogłoszeniu powinno być:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 219,56 MWh (+/-15%) w okresie od dnia 01.01.2013r. do 30.06.2013r..

Mirosławiec: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu
Numer ogłoszenia: 251979 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234839 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 67 2595501.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 219,56 MWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENEA S.A. Departament Handlu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73984,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 68513,92

 • Oferta z najniższą ceną: 68513,92 / Oferta z najwyższą ceną: 68513,92

 • Waluta: PLN.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-07 11:19:51 1.8MB 129 razy
2 Wykaz punktów poboru.pdf (PDF, 286KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-07 11:20:08 286KB 125 razy
3 Formularz ofertowy - zalacznik nr 1 do SIWZ.doc (DOC, 59.KB) 2012-11-07 11:20:28 59.KB 0 razy
4 Formularz ofertowy - zalacznik nr 2 do SIWZ.doc (DOC, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-07 11:29:50 59.KB 100 razy
5 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zalacznik nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 50KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-07 11:30:24 50KB 83 razy
6 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu - zalacznik nr 3 do SIWZ.doc (DOC, 53KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-07 11:30:43 53KB 89 razy
7 Projekt umowy - zalacznik nr 5 do SIWZ.doc (DOC, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-07 11:30:57 117KB 166 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana SIWZ.pdf (PDF, 756KB) 2012-11-08 12:00:59 756KB 1032 razy
2 Zamieniony zalacznik nr 1 do SIWZ.pdf (PDF, 241KB) 2012-11-08 12:01:46 241KB 1015 razy
3 Zmieniony zalacznik nr 2 do SIWZ.doc (DOC, 60KB) 2012-11-08 12:04:32 60KB 916 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 502KB) 2012-11-26 10:10:21 502KB 895 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Roman Stefaniak 07-11-2012 11:19:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Stefaniak 07-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Roman Stefaniak 28-11-2012 13:57:51